^

General Terms and Conditions Executive Mobility Group

Need assistance?

+31(0)20 765 7520 or send us an email info@executivemobility-group.com

Algemene voorwaarden Executive Mobility Group

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden, welke door en/of namens Executive Mobility Group B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 1-36, 1118 CL (postadres Postbus 75544, 1118 ZN) te Schiphol, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34232584, hierna te noemen: EMG, worden verricht.

De natuurlijke of rechtspersoon met welke EMG een verbintenis is aangegaan, dan wel aan welke EMG een aanbieding of een offerte heeft gedaan wordt in het navolgende aangeduid als: cliënt.

Ingeval cliënt eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien er voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van EMG en/of werking van de algemene voorwaarden van EMG belemmeren, beperken en/of verhinderen.

OFFERTES

Artikel 1

 1. Alle prijzen- en prijsopgaven, voorkomende in door EMG uitgegeven prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, aanbiedingen en andere vormen van publicatie, alsmede alle door EMG uitgebrachte offertes hebben, tenzij uit geschrift anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 14 dagen, terwijl voorts EMG het recht heeft ieder aanbod te herroepen, zelfs indien zulks reeds is aanvaard, mits als dan de herroeping plaatsvindt terstond nadat aan EMG de aanvaarding van het aanbod bekend is geworden.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover EMG beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop EMG zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is EMG bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis(sen)/overeenkomst(en) en/of de prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in artikel 1 lid 1 en in artikel 5 lid 2 is bepaald.

AFBEELDINGEN/INFORMATIE

Artikel 2

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. en schriftelijke informatie, welke EMG verstrekt in folders, catalogi, circulaires of enige andere wijze van publicatie zijn voor EMG niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de door EMG aangeboden dienstverlening.
 2. Afwijkingen geven cliënt niet het recht, aanpassing van de (wederzijdse) verplichtingen of enigerlei vergoeding van EMG te verlangen.

VERTEGENWOORDIGING/OVEREENKOMST

Artikel 3

 1. Verbintenissen/overeenkomsten aangegaan in naam van EMG verbinden EMG slechts indien zij door de heer N. Nelissen persoonlijk, dan wel door diens schriftelijke daartoe gevolmachtigde zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te geschieden.
 2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts door EMG een beroep worden gedaan.
 3. Indien en voor zover in het kader van of in verband met de door EMG te verrichten werkzaamheden, zoals genoemd in de aanhef, ten behoeve van cliënt overeenkomsten en/of verbintenissen tot stand komen, zullen deze nimmer EMG binden. EMG zal nimmer als lasthebber van cliënt kunnen hebben gelden. Onverminderd het voorgaande zal EMG nimmer geacht kunnen worden als gemachtigde of lasthebber van cliënt of cliënt werknemers(s) op te treden. Cliënt is gehouden EMG te vrijwaren voor al gevolgen welke voortvloeien uit handelen of nalaten door cliënt of cliënt werknemer(s) in het kader van of in verband met de door EMG ten behoeve van cliënt te verrichten diensten.
 4. Voor het tot stand komen van een overeenkomst is de handtekening op de daarvoor bestemde plaats op het document, waarop de te leveren diensten staan gespecificeerd, noodzakelijk. Komt de overeenkomst via elektronisch gegevensverkeer of op een andere manier tot stand zonder dat een fysieke handtekening kan worden geplaatst, dan wordt deze geacht te zijn geplaatst indien de cliënt het gebruik van het communicatiemiddel heeft bepaald of hierin heeft bewilligd. Het boven omschreven gebruik van communicatiemiddelen heeft dezelfde rechtsgevolgen als het plaatsen van een handtekening op de daarvoor bestemde plaats op het vorengenoemde document.
 5. EMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoedingen van schade geleden door het niet of niet tijdig verkrijgen van een tijdelijke verblijfsvergunning / verblijfsvergunning / werkvergunning of enig andere vergunning.

TERMIJNEN EN GEGEVENS

Artikel 4

 1. Termijnen welke door EMG worden genoemd, zijn vrijblijvend. De verbintenissen welke EMG jegens cliënt aangaat strekken slechts tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden door EMG ten behoeve van cliënt, zulks naar beste weten en kunnen door EMG te vervullen, doch zonder dat cliënt daaraan enige resultaatsverplichting van de zijde van EMG kan verbinden.
 2. Overschrijding van door EMG genoemde termijnen geeft cliënt jegens EMG geen enkel recht tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook.
 3. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke EMG naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van EMG.
 4. EMG heeft het recht zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

PRIJZEN EN ONKOSTEN

Artikel 5

 1. Alle door EMG gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief Omzetbelasting en andere belastingen en/of heffingen van publiekrechtelijke lichamen.
 2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, het cliënt vrij staat de overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of verrekening te kunnen beroepen jegens EMG.
 3. Het in lid 2 genoemde ontbindingsrecht komt niet aan de cliënt toe indien de oorzaak van de prijsaanpassing redelijkerwijze voor zijn rekening dient te komen.
 4. Het staat EMG vrij om onkosten, welke hij redelijkerwijs dient te maken ter zake van een behoorlijke vervulling van zijn opdracht, zoals ondermeer reis- en/of verblijfskosten, afzonderlijk aan cliënt in rekening te brengen.
 5. De prijzen worden jaarlijks vastgesteld, en worden per 1 januari herzien in verband met de inflatiecorrectie.

BETALING

Artikel 6

 1. Betaling dient te geschieden ten vestigingsplaatsen van EMG en op een door EMG aan te geven wijze.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
 3. Ter zake van de betaling is het cliënt jegens EMG niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei opschorting, compensatie of schuldverrekening.
 4. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na verzending van de factuur.
 5. Tegelijk met iedere (deel) betaling dient de ter zake daarvan verschuldigde Omzetbelasting te worden voldaan.
 6. Indien er goede gronden bestaan om aan te nemen dat cliënt niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, staat het EMG vrij om zekerheid to nakoming van de verplichtingen van de cliënt te verlangen alvorens tot (verdere) dienstverlening over te gaan.
 7. Indien cliënt niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld, heeft  EMG het recht al zijn verplichtingen jegens cliënt op te schorten.
 8. Iedere betaling door cliënt aan EMG zal, ongeacht grondslag en/of titel, in mindering worden gebracht:
  • ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van cliënt jegens EMG;
  • vervolgens op hetgeen cliënt verschuldigd is aan EMG wegens kosten en rente;
  • en uiteindelijk op nog aan EMG te betalen nota’s en facturen

Behoudens het voorgaande zal iedere betaling in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van cliënt jegens EMG.

VERZUIM

Artikel 7

 1. Cliënt is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), daaronder mede verstaan deze voorwaarden, jegens EMG niet of niet tijdig nakomt.
 2. Onverminderd het voorgaande heeft overschrijding van enige uit verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), daaronder mede te verstaan deze voorwaarden, voortvloeiende  termijn door cliënt diens onmiddellijk verzuim to gevolg.
 3. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft EMG voorts het recht om, zodra de cliënt in verzuim is, volledige schadevergoeding te vorderen vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 20%  van de waarde van de door de cliënt geleverde prestatie.
 4. Indien de cliënt niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van een geldsom, is hij over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden, aan EMG een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
 5. Zodra cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen van EMG op cliënt direct en zonder voorbehoud opeisbaar.
 6. Ongeacht de reden van verzuim heeft EMG het recht de overeenkomst te ontbinden, een en ander zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van EMG, zoals het recht op schadevergoeding, indien zich het volgende voordoet:
  • er bestaat een redelijke grond dat cliënt zijn verplichtingen niet na zal komen;
  • cliënt gaat failliet
  • er wordt surseance van betaling voor cliënt aangevraagd
 1. Indien EMG te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst met cliënt jegens cliënt schadeplichtig mocht zijn, beperkt de schadeplichtigheid van EMG zich maximaal tot de partijen overeengekomen prijs, dan wel tot het krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EMG maximaal uit te keren bedrag indien de schade door een dergelijke verzekering gedekt is.
 2. Iedere aansprakelijkheid van EMG voor gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst, is uitgesloten.
 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van EMG is tevens uitgesloten.
 4. EMG is niet aansprakelijk voor fouten en/of onrechtmatige daden van haar werknemers, dan wel van andere personen die door of namens EMG betrokken zijn bij de uitvoering van de met de cliënt afgesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als leidinggevende organen of leidinggevende functionarissen en cliënt tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.

VERVANGING PERSONEEL / INSCHAKELING DERDEN

Artikel 8

 1. EMG heeft het recht personeel, dat bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, te vervangen. Ingeval van vervanging zal tijdig en vooraf overleg gevoerd worden met de cliënt.
 2. Bij vervanging zal EMG zorg dragen dat de kwalificaties van de vervanger(s) qua niveau overeenstemmen met dat van het te vervangen personeel.
 3. Het staat EMG vrij zich ter zake van de te verrichten diensten door derden te laten bijstaan en/of de opdracht of delen daarvan door derden te laten verrichten. Zowel ter zake van de overeenkomst als ter zake van de uitvoering van de overeenkomst geeft cliënt aan EMG nu voor alsdan zijn toestemming (gedeeltelijke) indeplaatsstelling. De (gedeeltelijke) indeplaatsstelling komt tot stand, zodra EMG mede namens degene die in diens plaats wordt gesteld, cliënt schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.
 4. Het staat EMG vrij zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen.
 5. EMG zal nimmer aansprakelijk kunne worden gesteld voor werkzaamheden welke door derden zijn verricht.

INCASSO

Artikel 9

 1. Indien EMG ter verkrijging van opeisbare vorderingen op cliënt overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede te verstaan de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, voor rekening komen van de cliënt.
 2. De in lid 1 bedoelde buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 10% van de overeen gekomen prijs bedragen met een minimum van € 250,–, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door EMG zijn gemaakt.
 3. Wanneer een faillissement van cliënt door EMG wordt aangevraagd, is de cliënt gehouden, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten, de aan de faillissementsaanvrage verbonden kosten voor zijn rekening te nemen. Eventueel door EMG gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor rekening van cliënt.

UITBREIDING OPDRACHT
Artikel 10

Indien cliënt, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere dienstverlening van EMG verlangt en EMG de opdracht to nader dienstverlening aanvaardt, zal deze nadere dienstverlening door EMG op basis van uren x tarief worden verricht tegen het alsdan geldende uurtarief.

RECLAMES

Artikel 11

 1. Reclames dienen EMG uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, dan wel na de datum waarop het feit waarop cliënt zich beroept heeft voorgedaan, te hebben bereikt, op straffe van verval van alle rechten van cliënt.
 2. Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot EMG te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en vastgestelde gebreken.
 3. Het bewijs van tijdige reclame berust steeds bij de cliënt.
 4. De cliënt is verplicht om EMG in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.
 5. Rechtsvorderingen die de cliënt jegens EMG heeft, uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld binnen een jaar nadat het feit waarop cliënt zich beroept zich heeft voorgedaan.

OVERMACHT

Artikel 12

 1. Alle omstandigheden welke zich buiten de wil van EMG voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van EMG redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, gelden als overmacht en geven EMG het recht de verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Onder voormelde omstandigheden wordt onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgevaar en in- en/of uitreisverboden.
 3. Indien EMG gebruik maakt van bovengenoemde recht tot opschorting heeft cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij cliënt kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen vijf dagen na vorengenoemd beroep op opschorting plaats te vinden.

OPZEGGING
Artikel 13

 1. De overeenkomst kan te allen tijde mits met in achtneming van een termijn van twee maanden schriftelijk worden opgezegd.
 2. EMG is gerechtigd om bij opzegging door cliënt voor het einde van de opgedragen werkzaamheden de overeengekomen prijs in rekening te brengen verminderd met 75% van de waarde van de nog niet verrichte diensten.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID / OMZETTING
Artikel 14

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, ongeacht welke reden, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

COULANCE / GEEN RECHTSVERWERKING
Artikel 15

Indien EMG uit coulance of om andere reden van commerciële aard in eerste instantie jegens cliënt geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt EMG daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

RECHT

Artikel 16

 1. Alle geschillen welke voortvloeien uit verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij cliënt, binnen een maand nadat EMG aan cliënt schriftelijk heeft medegedeeld van de vorengenoemde voorwaarde gebruik te maken, schriftelijk te kennen geeft het geschil te willen beslechten bij de volgens de wet bevoegde rechter. Het voorgaande heeft geen toepassing in geval van faillissementsaanvrage: in dat geval is de regeling van de Faillissementswet van toepassing.
 2. Op alle door deze voorwaarden beheerste verbintenissen en/of overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Unofficial translation; General Terms and Conditions Executive Mobility Group 

These terms and conditions apply to all offers, deliveries, agreements, performance and contracts insofar as not expressly agreed otherwise in writing by the parties concerned, which are directly or indirectly connected to works carried out by or on behalf of Executive Mobility Group B.V., whose premises are registered at Evert van de Beekstraat 1-36, 1118 CL in Schiphol (postal address Postbus 75544, 1118 ZN) and which is registered at the Amsterdam Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under number 34232584 (hereinafter “EMG”). 

The natural person or legal entity with which EMG has entered into an agreement or to which EMG has made an offer or submitted a tender is hereinafter referred to as: “the client”. 

Should the client also impose general terms and conditions, these shall not apply if and insofar as they conflict to any degree with the general terms and conditions of EMG and/or obstruct, limit or impede the implementation of the general terms and conditions of EMG. 

The original Dutch text of these General Terms and Conditions shall prevail over versions published in any other language.

QUOTATIONS 

Paragraph 1 

 1. All prices and quotations appearing in price lists, circulars, advertisements, order confirmations, offers and other forms of publication published by EMG as well as all tenders submitted by EMG are, unless specified otherwise in writing, always valid for a period of at most 14 days, while EMG further retains the right to withdraw each offer, even if such offer has already been accepted provided that said withdrawal takes place immediately after acceptance of such offer is made known to EMG. 
 2. All quotations, offers and order confirmations are based on the details which EMG has at its disposal at the time of making them. Should changes to such details occur in respect to the circumstances on which EMG has based the making of intended quotations, offers and order confirmations, then EMG shall be entitled to disregard such changes in the performance of agreements/contracts and/or to amend prices without prejudice to the terms stipulated in paragraph 1, section 1 and paragraph 5, section 2. 

ILLUSTRATIONS/INFORMATION 

Paragraph 2 

 1. Illustrations, drawings, statements in regard to size and weight and the like and written information provided by EMG in folders, catalogues, circulars or any other method of circulation shall not be binding on EMG and are only intended to offer a general indication of the service provision offered by EMG. 
 2. Deviations shall not give the client the right to delay implementation of (mutual) obligations or of any remuneration to EMG. 

REPRESENTATION/AGREEMENT 

Paragraph 3 

 1. Contracts/agreements entered into in the name of EMG shall be binding on EMG only if entered into or confirmed by Mr N. Nelissen in person or by a party with the written authorisation to do so, said confirmation to be made explicitly and in writing. 
 2. In respect to any dispute on the subject of authority for representation as set out in section 1, appeals may only be made through EMG. 
 3. If and insofar as within the framework of or in connection with the works carried out by EMG as described in the exordium, agreements and/or contracts are reached for the benefit of the client, these shall in no way be binding on EMG.  EMG shall at no time be able to act as agent for the client. Without prejudice to the foregoing EMG shall in no way be regarded as being authorised to act as agent for or employee of the client. The client shall be required to indemnify EMG against liability for all consequences resulting from activities of or neglect by the client or the client’s employees within the framework of or in connection with services provided on behalf of the client by EMG. 
 4. For an agreement to come into effect, a signature is required in the place allotted for it on the document in which the services to be delivered are specified. Should the agreement be made electronically or in a manner in which a physical signature cannot be applied, then a signature shall be regarded as having been applied if the client has determined the use of said means of communication or consents to it. The use of the means of communication described above shall have the same legal consequences as the placement of a physical signature in its allotted space on the aforementioned document. 
 5. EMG cannot be held responsible to compensate for damages from failure to obtain a temporary stay permit / residence permit / work permit, or any other permit.

DEADLINES AND DETAILS 

Paragraph 4 

 1. Deadlines specified by EMG shall be open-ended. The agreements which EMG enters into with the client extend only as far as the performance of agreed works by EMG on behalf of the client being fulfilled to the best of their ability and knowledge. The client shall be able to make no agreements impacting on quality of end result which are binding on EMG.   
 2. The missing of deadlines specified by EMG for whatever reason shall confer on the client no right of annulment, claim for damages or suspension of obligations with respect to EMG. 
 3. The client shall be required to make available to EMG all detailed information and documents, which in the judgement of EMG are necessary for the performance of the contract, in a timely manner and in the form and manner specified by EMG. 
 4. EMG shall retain the right to suspend work activities until such time as the client has fulfilled the obligations specified in the foregoing section.

PRICES AND EXPENSES 

Paragraph 5 

 1. All prices offered by EMG shall be in Euros and shall be exclusive of Value Added Tax and other taxes and/or duties imposed by public bodies. 
 2. Prices offered by EMG shall be flexible and may at any time be changed on the understanding that should the price be changed within a period of three months of the commencement of the agreement, the client shall be entitled to annul the agreement without further recourse to a damage claim or any right of suspension or settlement with respect to EMG. 
 3. The right of annulment specified in section 2 shall not be available to the client should the reason for the change in price be reasonably attributable to the client. 
 4. EMG shall be free to charge separately to the client expenses which are reasonably incurred in respect of the proper performance of the contract such as among others travel and accommodation costs. 
 5. The prices apply per calendar year, and are revised on January 1, to compensate for inflation.

PAYMENT 

Paragraph 6 

 1. Payment shall be made to the locations and in the manner specified by EMG. 
 2. Payment shall be made in Euros. 
 3. The client may invoke no suspension, compensation or debt settlement against EMG in respect of payment. 
 4. Payment shall be made within a period of two weeks of invoice date. 
 5. Applicable Value Added Tax shall be paid in respect to each (partial) payment. 
 6. Should there be good grounds for believing that the client shall not fulfil obligations owing to EMG, EMG shall retain the right to require security for the fulfilment of obligations on the part of the client before proceeding to the provision of further services. 
 7. Should the client fail to fulfil payment obligations as described above, EMG shall reserve the right to suspend all obligations to the client. 
 8. Any payment made by the client to EMG shall, regardless of grounds and/or title be deducted: 
  • firstly from any liability on the part of the client for damages owed to EMG; 
  • secondly from sums owed by the client to EMG in respect of expenses and interest; 
  • and finally from invoices and bills payable to EMG. 

Subject to the foregoing, each payment shall be deducted from the oldest obligation on the part of the client to EMG. 

DEFAULT 

Paragraph 7 

 1. The client shall be without further notice in default as soon as he/she fails to comply with or does not comply in a timely manner with any due claim arising out of agreement(s) and/or contract(s) with EMG including those specified in these terms and conditions.   
 2. Notwithstanding the foregoing the failure by the client to meet any deadline specified in contract(s) or agreement(s), including these terms and conditions, shall immediately constitute a default with the consequences applicable thereto. 
 3. Notwithstanding the right to claim proper performance of requirements and to terminate the contract, EMG shall also have the right, from the moment that the client is in default, to claim full damage compensation for any loss suffered as a result of said default, said damage compensation to be estimated at at least 20% of the value of the service provided by the client.    
 4. Should the client fail to make payments in relation to obligations in a timely manner, the client shall then be liable to pay to EMG interest of 1% per month on the amount then owing from the time that default occurs. In such instances a part of a month shall be calculated as a whole month. 
 5. As soon as a client is in default, all claims on the client by EMG shall become immediately and unconditionally due. 
 6. Regardless of the reason for default, EMG shall have the right to annul the agreement without proof of default or judicial intervention and without prejudice to other rights pertaining to EMG, such as the right to claim compensation for damages should any of the following occur: 
  • there are reasonable grounds for believing that the client shall fail to fulfil obligations; 
  • bankruptcy on the part of the client 
  • deferment of payment is requested by the client 
 1. Should at any time EMG become liable for damages payment to the client arising out of agreements made with the client, such liability for damages on the part of EMG shall be limited to the price agreed between the parties and to the maximum amount payable under the terms of the public liability insurance of EMG, provided that such damages are covered by said insurance. 
 2. Any liability on the part of EMG for consequential damages including lost profits shall be excluded. 
 3. Any further liability on the part of EMG is also excluded. 
 4. EMG shall not be held liable for errors or unlawful acts on the part of its employees or of other persons authorised by EMG or acting on behalf of EMG when implementing the agreement concluded with the client, unless said error or unlawful act concerns persons who can be regarded as having a management function or who are executive officers and the client is also able to demonstrate intent or gross negligence. 

REPLACEMENT PERSONNEL/ENGAGEMENT OF THIRD PARTIES 

Paragraph 8 

 1. EMG shall have the right to replace personnel who are involved in the implementation of the agreement. In cases of replacement timely and advance consultation with the client shall be carried out. 
 2. In cases of replacement EMG shall take all steps to ensure that the qualifications in terms of level of competence of any replacement personnel shall correspond with those of the personnel replaced. 
 3. EMG shall have the right in respect of services provided to recruit the assistance of third parties and/or to allow the contract or parts thereof to be implemented by third parties. Both in respect to the contract and in respect to the implementation of the contract, the client shall give consent now and henceforth to EMG for the (partial) substitution. The (partial) substitution shall come into effect as soon as EMG on behalf of the person who acts as replacement gives written notice of this to the client. 
 4. EMG shall have the right to confer rights and obligations arising out of this agreement on third parties. 
 5. EMG shall at no time be held liable for works carried out by third parties. 

DEBT COLLECTION 

Paragraph 9 

 1. Should EMG in the process of obtaining due claims from the client resort to the measure of debt collection, all costs associated with this process both judicial and extrajudicial including court costs and those associated with legal aid shall be paid by the client.   
 2. The extrajudicial costs referred to in section 1 shall amount to at least 10% of the agreed price with a minimum amount of € 250, regardless of whether or not EMG has actually incurred these costs. 
 3. Should EMG petition for the bankruptcy of a client, the client shall be liable, apart from the amount owed and the costs related thereto, for the costs relating to the bankruptcy petition. The client shall also be liable for any costs incurred by EMG in relation to measures taken in relation to sequestration. 

CONTRACT EXTENSION

Paragraph 10 

Should the client, once the contract has been concluded require further services from EMG and should EMG accept said contract for further provision of services, said further service provision shall be carried out by EMG on the basis of the hourly rate applicable at that time.   

COMPLAINTS 

Paragraph 11 

 1. Complaints should reach EMG at most within 14 days of invoice date or of the date on which the matter about which the client wishes to complain has occurred. Failure to observe this deadline shall result in the forfeiture of all rights by the client. 
 2. Complaints shall be delivered to EMG in writing only accompanied by a clear and detailed description of grievance and perceived deficiencies. 
 3. Evidence of timely submission of complaints shall rest solely and at all times with the client. 
 4. The client shall be obliged to give EMG the opportunity to make good deficiencies. 
 5. Legal proceedings which the client undertakes against EMG for whatever reason shall, on penalty of forfeiture of all rights be brought within one year of the occurrence of the matter about which the client wishes to complain.   

FORCE MAJEURE 

Paragraph 12 

 1. All circumstances which occur beyond the control of EMG, regardless of whether or not they are foreseeable at the time that the contract(s) and/or agreement(s) come into effect and which are of such a nature that no compliance with the agreement may reasonably requested of EMG shall be regarded as cases of force majeure and shall confer on EMG the right partially or entirely to annul the contract(s) and/or agreement(s) and/or to suspend the performance thereof without being committed to any payment of compensation for damages.   
 2. The aforementioned circumstances would include among others: war or the threat of war and bans from entering or leaving the country. 
 3. Should EMG assert the aforementioned right to suspension of the contract, the client shall have no right to annul the agreement, unless the client can demonstrate that timely fulfilment of the contract is of essential importance to the client’s operational management. Notice of such annulment must in these circumstances be submitted in writing within at most five days of the aforementioned notice of suspension of contract.   

TERMINATION
Paragraph 13 

 1. The agreement may at all times be terminated with a period of written notice of two months. 
 2. In the event of termination of the agreement by the client before the completion of the commissioned works, EMG shall be entitled to charge the agreed price reduced by 75% of the value of the services still outstanding. 

PARTIAL REVOCATION/CONVERSION
Paragraph 14 

Should any provision contained in these terms and conditions become for whatever reason either wholly or partially invalid, the remaining provisions in these terms and conditions and the rest of the agreement shall remain unaffected while parties as far as the invalid provision is concerned shall be deemed to agree to what comes closest legally to the intention of said invalid provision.   

GOODWILL/WAIVING OF RIGHTS
Paragraph 15 

Should EMG as a gesture of goodwill or for other reasons of a commercial nature not in the first instance invoke any applicable provision of these terms and conditions, EMG shall retain the right to invoke at a later stage the provision concerned and all other applicable provisions in these terms and conditions. 

LAW 

Paragraph 16 

 1. All disputes arising out of contract(s) and/or agreement(s) to which the present general terms and conditions are applicable may only be taken up with the competent court in Amsterdam, unless the client, within one month of written notice from EMG to the client of the intention to make use of the aforementioned term or condition, makes known in writing that the client wishes to settle said dispute at a court deemed competent under the law. The foregoing shall not apply in cases of bankruptcy, in which case the provisions of the Dutch Bankruptcy Act (de Faillissementswet) shall apply.   
 2. Dutch law shall be applicable to all contracts and/or agreements governed by these terms and conditions. 

Global HR & Mobility Market Updates

EMG is happy to welcome Wendy Cheng to the Team

Wendy recently received her Master diploma. Wendy will be supporting our international tax service team, and also will being fresh ideas to our working environment.

Wendy loves cooking , trying out

Read More

New Belgian expat regime for inbound taxpayers and researchers

A new Belgian expat regime for inbound taxpayers and researchers has come into force from 1 January 2022 onwards. Just like the Dutch 30% tax ruling regime, there is a

Read More

EMG is happy to welcome Susan van Haperen to the Team

Susan has joined EMG to support our continuous growth. With her background in the hospitality and having lived abroad for many years she is happy to take her passion and

Read More


We offer innovative, smart & sustainable solutions for any global mobility challenge, at transparent (value) pricing.

Browse our website and our portfolio of services,
see why EMG is your global mobility partner of choice.

Looking forward to providing a moving experience,
Nino Nelissen – Founder of EMG