Algemene voorwaarden Executive Mobility Group

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden, welke door en/of namens Executive Mobility Group B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 1-36, 1118 CL (postadres Postbus 75544, 1118 ZN) te Schiphol, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34232584, hierna te noemen: EMG, worden verricht.

De natuurlijke of rechtspersoon met welke EMG een verbintenis is aangegaan, dan wel aan welke EMG een aanbieding of een offerte heeft gedaan wordt in het navolgende aangeduid als: cliënt.

Ingeval cliënt eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien er voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van EMG en/of werking van de algemene voorwaarden van EMG belemmeren, beperken en/of verhinderen.

OFFERTES

Artikel 1

 1. Alle prijzen- en prijsopgaven, voorkomende in door EMG uitgegeven prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, aanbiedingen en andere vormen van publicatie, alsmede alle door EMG uitgebrachte offertes hebben, tenzij uit geschrift anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 14 dagen, terwijl voorts EMG het recht heeft ieder aanbod te herroepen, zelfs indien zulks reeds is aanvaard, mits als dan de herroeping plaatsvindt terstond nadat aan EMG de aanvaarding van het aanbod bekend is geworden.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover EMG beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop EMG zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is EMG bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis(sen)/overeenkomst(en) en/of de prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in artikel 1 lid 1 en in artikel 5 lid 2 is bepaald.

AFBEELDINGEN/INFORMATIE

Artikel 2

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. en schriftelijke informatie, welke EMG verstrekt in folders, catalogi, circulaires of enige andere wijze van publicatie zijn voor EMG niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de door EMG aangeboden dienstverlening.
 2. Afwijkingen geven cliënt niet het recht, aanpassing van de (wederzijdse) verplichtingen of enigerlei vergoeding van EMG te verlangen.

VERTEGENWOORDIGING/OVEREENKOMST

Artikel 3

 1. Verbintenissen/overeenkomsten aangegaan in naam van EMG verbinden EMG slechts indien zij door de heer N. Nelissen persoonlijk, dan wel door diens schriftelijke daartoe gevolmachtigde zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te geschieden.
 2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts door EMG een beroep worden gedaan.
 3. Indien en voor zover in het kader van of in verband met de door EMG te verrichten werkzaamheden, zoals genoemd in de aanhef, ten behoeve van cliënt overeenkomsten en/of verbintenissen tot stand komen, zullen deze nimmer EMG binden. EMG zal nimmer als lasthebber van cliënt kunnen hebben gelden. Onverminderd het voorgaande zal EMG nimmer geacht kunnen worden als gemachtigde of lasthebber van cliënt of cliënt werknemers(s) op te treden. Cliënt is gehouden EMG te vrijwaren voor al gevolgen welke voortvloeien uit handelen of nalaten door cliënt of cliënt werknemer(s) in het kader van of in verband met de door EMG ten behoeve van cliënt te verrichten diensten.
 4. Voor het tot stand komen van een overeenkomst is de handtekening op de daarvoor bestemde plaats op het document, waarop de te leveren diensten staan gespecificeerd, noodzakelijk. Komt de overeenkomst via elektronisch gegevensverkeer of op een andere manier tot stand zonder dat een fysieke handtekening kan worden geplaatst, dan wordt deze geacht te zijn geplaatst indien de cliënt het gebruik van het communicatiemiddel heeft bepaald of hierin heeft bewilligd. Het boven omschreven gebruik van communicatiemiddelen heeft dezelfde rechtsgevolgen als het plaatsen van een handtekening op de daarvoor bestemde plaats op het vorengenoemde document.
 5. EMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoedingen van schade geleden door het niet of niet tijdig verkrijgen van een tijdelijke verblijfsvergunning / verblijfsvergunning / werkvergunning of enig andere vergunning.

TERMIJNEN EN GEGEVENS

Artikel 4

 1. Termijnen welke door EMG worden genoemd, zijn vrijblijvend. De verbintenissen welke EMG jegens cliënt aangaat strekken slechts tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden door EMG ten behoeve van cliënt, zulks naar beste weten en kunnen door EMG te vervullen, doch zonder dat cliënt daaraan enige resultaatsverplichting van de zijde van EMG kan verbinden.
 2. Overschrijding van door EMG genoemde termijnen geeft cliënt jegens EMG geen enkel recht tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook.
 3. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke EMG naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van EMG.
 4. EMG heeft het recht zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

PRIJZEN EN ONKOSTEN

Artikel 5

 1. Alle door EMG gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief Omzetbelasting en andere belastingen en/of heffingen van publiekrechtelijke lichamen.
 2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, het cliënt vrij staat de overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of verrekening te kunnen beroepen jegens EMG.
 3. Het in lid 2 genoemde ontbindingsrecht komt niet aan de cliënt toe indien de oorzaak van de prijsaanpassing redelijkerwijze voor zijn rekening dient te komen.
 4. Het staat EMG vrij om onkosten, welke hij redelijkerwijs dient te maken ter zake van een behoorlijke vervulling van zijn opdracht, zoals ondermeer reis- en/of verblijfskosten, afzonderlijk aan cliënt in rekening te brengen.
 5. De prijzen worden jaarlijks vastgesteld, en worden per 1 januari herzien in verband met de inflatiecorrectie.

BETALING

Artikel 6

 1. Betaling dient te geschieden ten vestigingsplaatsen van EMG en op een door EMG aan te geven wijze.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
 3. Ter zake van de betaling is het cliënt jegens EMG niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei opschorting, compensatie of schuldverrekening.
 4. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na verzending van de factuur.
 5. Tegelijk met iedere (deel) betaling dient de ter zake daarvan verschuldigde Omzetbelasting te worden voldaan.
 6. Indien er goede gronden bestaan om aan te nemen dat cliënt niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, staat het EMG vrij om zekerheid to nakoming van de verplichtingen van de cliënt te verlangen alvorens tot (verdere) dienstverlening over te gaan.
 7. Indien cliënt niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld, heeft  EMG het recht al zijn verplichtingen jegens cliënt op te schorten.
 8. Iedere betaling door cliënt aan EMG zal, ongeacht grondslag en/of titel, in mindering worden gebracht:
  • ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van cliënt jegens EMG;
  • vervolgens op hetgeen cliënt verschuldigd is aan EMG wegens kosten en rente;
  • en uiteindelijk op nog aan EMG te betalen nota’s en facturen

Behoudens het voorgaande zal iedere betaling in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van cliënt jegens EMG.

VERZUIM

Artikel 7

 1. Cliënt is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), daaronder mede verstaan deze voorwaarden, jegens EMG niet of niet tijdig nakomt.
 2. Onverminderd het voorgaande heeft overschrijding van enige uit verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), daaronder mede te verstaan deze voorwaarden, voortvloeiende  termijn door cliënt diens onmiddellijk verzuim to gevolg.
 3. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft EMG voorts het recht om, zodra de cliënt in verzuim is, volledige schadevergoeding te vorderen vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 20%  van de waarde van de door de cliënt geleverde prestatie.
 4. Indien de cliënt niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van een geldsom, is hij over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden, aan EMG een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
 5. Zodra cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen van EMG op cliënt direct en zonder voorbehoud opeisbaar.
 6. Ongeacht de reden van verzuim heeft EMG het recht de overeenkomst te ontbinden, een en ander zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van EMG, zoals het recht op schadevergoeding, indien zich het volgende voordoet:
  • er bestaat een redelijke grond dat cliënt zijn verplichtingen niet na zal komen;
  • cliënt gaat failliet
  • er wordt surseance van betaling voor cliënt aangevraagd
 1. Indien EMG te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst met cliënt jegens cliënt schadeplichtig mocht zijn, beperkt de schadeplichtigheid van EMG zich maximaal tot de partijen overeengekomen prijs, dan wel tot het krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EMG maximaal uit te keren bedrag indien de schade door een dergelijke verzekering gedekt is.
 2. Iedere aansprakelijkheid van EMG voor gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst, is uitgesloten.
 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van EMG is tevens uitgesloten.
 4. EMG is niet aansprakelijk voor fouten en/of onrechtmatige daden van haar werknemers, dan wel van andere personen die door of namens EMG betrokken zijn bij de uitvoering van de met de cliënt afgesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als leidinggevende organen of leidinggevende functionarissen en cliënt tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.

VERVANGING PERSONEEL / INSCHAKELING DERDEN

Artikel 8

 1. EMG heeft het recht personeel, dat bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, te vervangen. Ingeval van vervanging zal tijdig en vooraf overleg gevoerd worden met de cliënt.
 2. Bij vervanging zal EMG zorg dragen dat de kwalificaties van de vervanger(s) qua niveau overeenstemmen met dat van het te vervangen personeel.
 3. Het staat EMG vrij zich ter zake van de te verrichten diensten door derden te laten bijstaan en/of de opdracht of delen daarvan door derden te laten verrichten. Zowel ter zake van de overeenkomst als ter zake van de uitvoering van de overeenkomst geeft cliënt aan EMG nu voor alsdan zijn toestemming (gedeeltelijke) indeplaatsstelling. De (gedeeltelijke) indeplaatsstelling komt tot stand, zodra EMG mede namens degene die in diens plaats wordt gesteld, cliënt schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.
 4. Het staat EMG vrij zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen.
 5. EMG zal nimmer aansprakelijk kunne worden gesteld voor werkzaamheden welke door derden zijn verricht.

INCASSO

Artikel 9

 1. Indien EMG ter verkrijging van opeisbare vorderingen op cliënt overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede te verstaan de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, voor rekening komen van de cliënt.
 2. De in lid 1 bedoelde buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 10% van de overeen gekomen prijs bedragen met een minimum van € 250,–, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door EMG zijn gemaakt.
 3. Wanneer een faillissement van cliënt door EMG wordt aangevraagd, is de cliënt gehouden, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten, de aan de faillissementsaanvrage verbonden kosten voor zijn rekening te nemen. Eventueel door EMG gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor rekening van cliënt.

UITBREIDING OPDRACHT
Artikel 10

Indien cliënt, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere dienstverlening van EMG verlangt en EMG de opdracht to nader dienstverlening aanvaardt, zal deze nadere dienstverlening door EMG op basis van uren x tarief worden verricht tegen het alsdan geldende uurtarief.

RECLAMES

Artikel 11

 1. Reclames dienen EMG uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, dan wel na de datum waarop het feit waarop cliënt zich beroept heeft voorgedaan, te hebben bereikt, op straffe van verval van alle rechten van cliënt.
 2. Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot EMG te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en vastgestelde gebreken.
 3. Het bewijs van tijdige reclame berust steeds bij de cliënt.
 4. De cliënt is verplicht om EMG in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.
 5. Rechtsvorderingen die de cliënt jegens EMG heeft, uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld binnen een jaar nadat het feit waarop cliënt zich beroept zich heeft voorgedaan.

OVERMACHT

Artikel 12

 1. Alle omstandigheden welke zich buiten de wil van EMG voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van EMG redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, gelden als overmacht en geven EMG het recht de verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Onder voormelde omstandigheden wordt onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgevaar en in- en/of uitreisverboden.
 3. Indien EMG gebruik maakt van bovengenoemde recht tot opschorting heeft cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij cliënt kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen vijf dagen na vorengenoemd beroep op opschorting plaats te vinden.

OPZEGGING
Artikel 13

 1. De overeenkomst kan te allen tijde mits met in achtneming van een termijn van twee maanden schriftelijk worden opgezegd.
 2. EMG is gerechtigd om bij opzegging door cliënt voor het einde van de opgedragen werkzaamheden de overeengekomen prijs in rekening te brengen verminderd met 75% van de waarde van de nog niet verrichte diensten.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID / OMZETTING
Artikel 14

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, ongeacht welke reden, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

COULANCE / GEEN RECHTSVERWERKING
Artikel 15

Indien EMG uit coulance of om andere reden van commerciële aard in eerste instantie jegens cliënt geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt EMG daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

RECHT

Artikel 16

 1. Alle geschillen welke voortvloeien uit verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij cliënt, binnen een maand nadat EMG aan cliënt schriftelijk heeft medegedeeld van de vorengenoemde voorwaarde gebruik te maken, schriftelijk te kennen geeft het geschil te willen beslechten bij de volgens de wet bevoegde rechter. Het voorgaande heeft geen toepassing in geval van faillissementsaanvrage: in dat geval is de regeling van de Faillissementswet van toepassing.
 2. Op alle door deze voorwaarden beheerste verbintenissen en/of overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.