“”

Europese Landen Smeden Belastingovereenkomsten: België-Nederland Verdrag, Frankrijk-Zwitserland Overeenkomst, en Belgische Regering in Beroep Over FATCA Gegevensoverdracht

Posted in Belasting, Markt trends, Nieuws, the Netherlands

België; Nederland

België en Nederland Ondertekenen Belastingverdrag

In een historische gebeurtenis die plaatsvond in Brussel op 21 juni 2023, hebben België en Nederland officieel een uitgebreid inkomstenbelastingverdrag ondertekend. Dit verdrag zal, eenmaal geratificeerd en operationeel, het bestaande België-Nederland Inkomsten- en Vermogensbelastingverdrag uit 2001 vervangen, zoals gewijzigd door het protocol van 2009. Het primaire doel van het nieuwe verdrag is het voorkomen van dubbele belasting, het tegengaan van misbruik en het aanpakken van lopende uitdagingen binnen het huidige kader, met speciale aandacht voor professionals zoals leraren, hoogleraren, atleten en artiesten.

Oplossen van Langlopende Problemen

Een van de belangrijkste successen van het nieuwe verdrag is de oplossing van verschillende problemen waarmee leraren, hoogleraren, atleten en artiesten worden geconfronteerd bij grensoverschrijdend werk. Volgens de herziene overeenkomst zullen leraren en hoogleraren die over de grenzen werken over het algemeen belastingplichtig zijn in het land waar ze hun diensten verrichten. Dit bevordert rechtvaardigheid door ervoor te zorgen dat zij belasting betalen en bijdragen aan sociale zekerheid in hetzelfde land. Hierdoor worden ze gelijk behandeld aan andere werknemers, wat een significante verbetering is ten opzichte van het huidige verdrag. Voor atleten en artiesten vereenvoudigt het nieuwe verdrag administratieve procedures door hen vrij te stellen van belastingheffing in het gastland tijdens kortdurende optredens over de grens. In plaats daarvan zijn ze belastingplichtig over hun relevante inkomsten in hun woonland.

Bestrijding van Belastingmisbruik en Winstbelasting

Het nieuwe belastingverdrag bevat robuuste bepalingen om belastingontwijking door verdragmisbruik tegen te gaan. Het stelt het land waar economische activiteiten worden uitgevoerd in staat om eerder vennootschapsbelasting te heffen dan onder het bestaande verdrag. Deze bepalingen sluiten aan bij het internationale BEPS-project, dat tot doel heeft belastingontwijking door winstverschuiving en erosie van de belastinggrondslag aan te pakken.

Geëmigreerde Bestuurders en Aandeelhouders

Opmerkelijk genoeg introduceert het verdrag twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot bestuurders en meerderheidsaandeelhouders die zijn verhuisd van Nederland naar België met hun besloten vennootschap (BV). Onder de nieuwe bepalingen kan Nederland tot 10 jaar na emigratie belasting heffen op dividenden, zelfs als de BV naar België is verhuisd. Bovendien specificeert het verdrag dat België geen belasting zal heffen op de verkoop van aandelen of liquidatie van de BV als er een uitstaande Nederlandse belastingvordering is met betrekking tot de waardestijging van de aandelen gedurende de periode dat de aandeelhouder in Nederland woonachtig was.

Volgende Stappen

Er vinden nog steeds discussies plaats tussen Nederland en België over de belastingheffing van grensoverschrijdende werknemers die momenteel vanuit huis werken. Niettemin hebben beide landen besloten om nu tot ondertekening van het verdrag over te gaan, in plaats van te wachten op de afronding van deze discussies.

Voordat het verdrag in werking kan treden, moet het worden goedgekeurd door de respectievelijke parlementen in beide landen. Bovendien zullen Nederland en België gezamenlijk een gedetailleerde toelichting op het verdrag verstrekken. In Nederland zal het verdrag de gebruikelijke procedure volgen van het inwinnen van advies bij de Raad van State voordat het aan het parlement wordt voorgelegd.

Het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland markeert een belangrijke mijlpaal in het versterken van bilaterale betrekkingen en het vaststellen van een eerlijk en transparant belastingkader tussen beide landen. Verdere updates over deze ontwikkeling zullen worden verstrekt zodra ze zich voordoen.


Frankrijk; Zwitserland

Frankrijk en Zwitserland Ondertekenen Aanvullende Overeenkomst onder Belastingverdrag

In een belangrijke ontwikkeling hebben Frankrijk en Zwitserland op 27 juni 2023 een gezamenlijke aanvullende overeenkomst ondertekend om het bestaande Belastingverdrag tussen Frankrijk en Zwitserland uit 1966 te versterken. Deze aanvullende overeenkomst, die in Parijs is bekrachtigd, introduceert nieuwe en permanente belastingregels die specifiek betrekking hebben op inkomsten uit telewerken.

De aanvullende overeenkomst biedt meer flexibiliteit voor grensoverschrijdend telewerken, met speciale aandacht voor personen die de grens oversteken. 

Het staat toe dat tot 40% van de jaarlijkse werktijd vanuit huis wordt verricht. Deze overeenkomst bouwt voort op de oplossing die eind 2022 is bedacht om de groeiende trend van telewerken aan te pakken.

Bovendien zorgt de aanvullende overeenkomst voor afstemming tussen het gewijzigde Belastingverdrag tussen Frankrijk en Zwitserland (1966) en de aanbevelingen van het initiatief van de OESO/G20 om belastingontwijking en winstverschuiving tegen te gaan.

Voordat de overeenkomst van kracht kan worden, moet deze worden goedgekeurd door de respectievelijke wetgevende instanties in beide landen. Ondertussen hebben Frankrijk en Zwitserland afgesproken om de aanvullende overeenkomst voorlopig toe te passen tot 31 december 2024, op basis van het tijdelijke memorandum van overeenstemming dat is opgesteld op 22 december 2022 (zie Frankrijk en Zwitserland Overeenkomst over Permanente Belastingregeling voor Telewerken, gepubliceerd op 23 december 2022).


België; Verenigde Staten

Overheid gaat in beroep tegen uitspraak die DPA verbiedt om gegevens van ‘Accidental Americans’ over te dragen aan de Verenigde Staten onder FATCA

In een persbericht op 21 juni 2023 maakte de overheid bekend dat zij in beroep is gegaan tegen de beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 24 mei 2023, die de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten onder het België-Verenigde Staten FATCA Model 1A Agreement (2014) voor personen die als ‘Accidental Americans’ worden gecategoriseerd, verbiedt. Terwijl het beroep loopt, heeft de overheid ook gevraagd om de schorsing van de genoemde beslissing.

Voor meer informatie over de uitspraak van de GBA, verwijzen wij u naar het artikel getiteld “GBA verbiedt overdracht van gegevens over ‘Accidental Americans‘ naar de VS onder FATCA”, gepubliceerd op 25 mei 2023.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact