“”

Nieuwe Solidariteitsbelasting voor inkomende expats in Spanje, Overleg overeenkomst over belastingheffing van inkomsten van inwoners tussen Duitsland en Zwitserland – Markttrends

Posted in Belasting, Market trends, Markt trends, Nieuws, Saudi Arabia

Spanje; Saoedi-Arabië

Spaanse belastingautoriteiten bevestigen dat inkomende expats alleen onderworpen zijn aan de nieuwe solidariteitsbelasting voor Spaanse activa

Twee recente beslissingen van de Algemene Directie Belastingen hebben verduidelijkt dat personen die vallen onder het Speciale Regime voor Inkomende Expats, of de “Beckham-wet”, alleen onderworpen zullen zijn aan de solidariteitsbelasting voor vermogende personen voor activa en rechten die zich in Spanje bevinden.

Deze belasting werd ingevoerd bij wet 38/2022 op 28 december 2022.

De belastingautoriteiten hebben onlangs de situatie onderzocht van een persoon die in Saoedi-Arabië woont en van plan is om belastingresident van Spanje te worden, en die activa buiten Spanje bezit (volgens beslissing V0420-23). Ze hebben ook de algemene omstandigheden van personen die onder het Speciale Regime voor Inkomende Expats vallen, beoordeeld.

Beide beslissingen stellen dat personen die correct onder het Speciale Regime voor Inkomende Expats vallen, en dus belast worden onder de Inkomstenbelasting voor Niet-Inwoners, niet alleen onderworpen zijn aan de Spaanse Vermogensbelasting maar ook aan de solidariteitsbelasting voor vermogende personen voor activa die zich in Spanje bevinden terwijl ze onder de dekking van de Inkomstenbelasting voor Niet-Inwoners vallen.


Duitsland; Zwitserland

Duitsland en Zwitserland tekenen overleg overeenkomst over belastingheffing op inkomsten van ingezetenen

Op 6 april 2023 hebben Zwitserland en Duitsland een overlegovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van artikel 15, lid 4 van het Duits-Zwitserse verdrag inzake inkomsten- en vermogensbelasting (1971), dat is herzien via de protocollen van 1978, 1989, 1992, 2002 en 2010.

Artikel 15, lid 4 van het verdrag bepaalt dat een persoon die ingezetene is van een verdragsluitende staat, maar in dienst is van een in de andere verdragsluitende staat gevestigde Kapitalgesellschaft (NV of BV), als lid van de Raad van Bestuur (Vorstandsmitglied), directeur (Direktor), manager (Geschäftsführer) of vertegenwoordiger met statutaire bevoegdheid (Prokurist), belast kan worden in die andere staat op inkomsten die voortvloeien uit deze functies, tenzij de activiteiten beperkt zijn tot operaties buiten die andere staat. Indien de andere verdragsluitende staat geen belasting heft op deze inkomsten, kan het worden belast in de staat waar de persoon ingezetene is.

De bevoegde autoriteiten waren eerder overeengekomen artikel 15, lid 4 van het verdrag alleen toe te passen op personen met statutaire bevoegdheid ingeschreven in het Handelsregister, in een onderlinge overeenkomst van 18 september 2008.

De recente onderlinge overeenkomst van 6 april 2023 breidt de reikwijdte van artikel 15, lid 4 van het verdrag uit naar personen die zijn ingeschreven in het Zwitserse Handelsregister met individuele of collectieve handtekening, ongeacht hun functie. Daarnaast breidt de overeenkomst de toepassing van artikel 15, lid 4 uit naar personen die posities bekleden binnen een vennootschap die qua management- en vertegenwoordigingsbevoegdheden vergelijkbaar zijn met de expliciet genoemde functies in het artikel, zelfs als ze niet zijn ingeschreven in het Handelsregister maar een positie bekleden vanuit een civielrechtelijk perspectief.

In deze context moet het management  en vertegenwoordiging vermogen ten minste overeenkomen met dat van een volmacht. Dit kan worden bereikt – ook in gevallen waarin volmacht werd verleend zonder inschrijving in het register – door het verlenen van een volmacht die uitgebreider is dan een volmacht, waarmee het bedrijf extern kan worden vertegenwoordigd (bijvoorbeeld door het indienen van een circulatie resolutie, handtekening regelingen of bedrijfsstatuten). Bovendien moeten de volgende omstandigheden in het bijzonder worden meegenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van het bedrijf en de sector waarin het opereert, evenals het lidmaatschap van een groep bedrijven. Niet alle omstandigheden hoeven aanwezig te zijn om te voldoen aan de eisen van artikel 15 (4) van het verdrag:

  • het bedrag van het salaris,
  • de indeling in een van de hoogste salarisgroepen binnen het bedrijf,
  • de toekenning en het bedrag van een winstdeling / winstbonus,
  • de toekenning van een speciaal pecuniair voordeel,
  • het aantal personen dat gebonden is aan instructies,
  • de bevoegdheid om werknemers van het bedrijf onafhankelijk aan te nemen en te ontslaan,
  • promotie / bevordering in verband met een verandering of uitbreiding van de reikwijdte van de activiteiten,
  • geen toepassing van wettelijke beperkingen op maximale werkuren.

De overeenkomst die in het overleg is bereikt, is van toepassing op alle lopende zaken. Deze overeenkomst voor overleg heeft een vaste termijn en is geldig tot 31 december 2025. Het kan echter worden verlengd als de bevoegde autoriteiten overeenstemming bereiken over de voortzetting ervan.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact