“”

Erkenning als referent om de kennismigrantenregeling te gebruiken

Posted in Erkend referentschap, Kennismigranten

Erkend referent

Erkend referent zijn is een vereiste voor een bedrijf dat aanvragen voor visa (MVV) en verblijfsvergunningen voor kennismigranten wil indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing over de aanvraag tot erkenning als referent. Deze erkenning betekent dat het bedrijf door de IND wordt beschouwd als een betrouwbare partner. De erkende referent kan gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure, waardoor de beslissing binnen 2 tot 3 weken wordt genomen. 

De aanvraagprocedure voor erkende referenten kan worden onderverdeeld in twee groepen: een relatief eenvoudige procedure voor bedrijven die langer dan 1,5 jaar bestaan en een moeilijke en langdurige procedure voor bedrijven die korter dan 1,5 jaar bestaan.

Onderneming bestaat langer dan 1.5 jaar

Voor ondernemingen die langer dan 1.5 jaar bestaan, is er geen beoordeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodig om erkend referent te worden.

Er zijn echter enkele belangrijke voorwaarden:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Geen achterstand in afdracht van sociale lasten en loonbelastingen
  • Geen fiscale vergrijpboete opgelegd of boete voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en -vakantiebijslag, en de Vreemdelingenwet in de afgelopen vier jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkend referent
  • Betrouwbare bestuurders waarvoor de IND een verklaring omtrent gedrag kan opvragen
  • Geen faillissement in de afgelopen drie jaar
  • Omzet en winstgevendheid van de onderneming

De IND neemt binnen 4 weken een besluit over deze aanvragen. De wettelijke beslistermijn bedraagt 3 maanden.

Onderneming bestaat korter dan 1.5 jaar

Voor ondernemingen die korter dan 1.5 jaar bestaan, geldt een uitgebreidere en tijdrovendere aanvraagprocedure. Het kan tot wel 6 maanden duren voordat er een beslissing wordt genomen. De IND voert deze beoordeling niet zelf uit, maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doet dit. De IND volgt altijd het advies van RVO op. Het puntensysteem wordt gebruikt om de onderneming te beoordelen en te bepalen of deze erkend kan worden. Er kunnen in totaal 100 punten worden behaald en 50 punten zijn vereist voor een positief advies.

Welke stukken moeten worden ingediend?

Ondernemingsplan

Dit plan moet ten minste informatie bevatten over het product of de dienst die wordt aangeboden (maximaal 15 punten), een marktanalyse (maximaal 25 punten) en de organisatiestructuur van de onderneming en de competenties van de bestuurders/eigenaren op het gebied van ondernemerschap, management en het product of de dienst die wordt verkocht (maximaal 20 punten).

Financieel plan

Dit plan moet zijn opgesteld of goedgekeurd zijn door een onafhankelijke accountant of boekhouder. Het moet een balans bevatten (maximaal 15 punten), een omzetprognose die aannemelijk is en overeenstemt met de marktanalyse (maximaal 10 punten) en een liquiditeitsprognose voor de komende drie jaar (maximaal 15 punten).

Balans

De activa op de balans moeten ten minste €50.000 bedragen, anders worden er geen punten toegekend. Als de activa tussen €50.000 en €250.000 bedragen, worden er maximaal 10 punten toegekend. Als de activa hoger zijn dan €250.000, worden er maximaal 15 punten toegekend. Of het maximale aantal punten wordt toegekend, hangt af van de solvabiliteit. Als deze meer dan 50% bedraagt, worden het maximale aantal punten toegekend.

Omzet

Bij een omzet van €500.000 worden maximaal 10 punten toegekend. Bij een omzet lager dan €125.000 worden er geen punten toegekend; bij een omzet tussen €125.000 en €250.000 worden er 3 punten toegekend en bij een omzet tussen €250.000 en €500.000 worden er 7 punten toegekend.

Liquiditeitsprognose

De kasstroom moet binnen 3 jaar positief zijn.

Verklaring Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De ingewikkelde en langdurige aanvraagprocedure voor pas opgerichte ondernemingen kan aanzienlijk worden vereenvoudigd als de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) betrokken is geweest bij de vestiging in Nederland. Dit geldt alleen voor buitenlandse bedrijven die in Nederland een dochteronderneming willen oprichten. In dat geval kan de NFIA een verklaring van bekendheid afgeven.

Met een verklaring van bekendheid kan de IND beslissen over de aanvraag tot erkenning als referent zonder advies te vragen aan RVO en zonder het puntensysteem toe te passen. De IND neemt binnen vier tot vijf weken een beslissing, wat ongeveer dezelfde termijn is als voor ondernemingen die langer dan 1,5 jaar bestaan.

Onderneming ontstaat door fusie, overname of wijziging van rechtsvorm

Ondernemingen die korter dan 1.5 jaar bestaan, hoeven in bepaalde gevallen geen ondernemingsplan en financieel plan in te dienen bij de aanvraag tot erkenning als referent. Naast de eerder genoemde mogelijkheid van een NFIA-verklaring zijn er nog vier andere situaties waarin deze plannen niet nodig zijn.

Namelijk als:

  • De onderneming een dochteronderneming is van een onderneming die al erkend is als referent door de IND.
  • De onderneming is ontstaan uit een fusie tussen twee ondernemingen die allebei al erkend zijn als referent.
  • De onderneming is overgenomen door een onderneming die al erkend is als referent.
  • De rechtsvorm van de onderneming die als referent erkend is, is gewijzigd en de notariële akte toont aan dat de aard van de ondernemingsactiviteiten niet is uitgebreid en de zeggenschap in de nieuwe onderneming of rechtspersoon gelijk blijft.

Intrekken erkend referentschap vanwege gering aantal kennismigrant aanvragen

Als er gedurende drie jaar geen aanvragen voor kennismigranten worden ingediend en er ook geen kennismigranten meer in dienst zijn, kan de status van erkend referent door de IND worden ingetrokken. Dit geldt voor ondernemingen die eerder erkend waren als referent, maar niet langer voldoen aan de voorwaarden. De termijn van drie jaar begint te lopen vanaf de datum van erkenning.

EMG, uw partner in Global Mobility  

Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met onze experts, dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden.

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact