“”

Erkend referentschap verliezen

Posted in Blog, Erkend referentschap, Kennismigranten

Wilt u uw erkend referentschap verliezen? Dat kan op deze 3 manieren!

Na een uitgebreid proces is uw organisatie erkend als referent door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). U bent een betrouwbaar partner en geniet van de voordelen, zoals een effectievere en snellere aanvraagprocedure voor verblijfsvergunningen.

Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om Niet-Europese kennismigranten aan te nemen. Wat van waarde is voor uw bedrijfsontwikkeling en -groei. 

De IND controleert streng op het naleven van de verplichtingen als erkend referent. Mocht uw organisatie deze verplichtingen niet serieus nemen of kunnen opvolgen, dan bestaat de kans dat u deze status verliest. 

In dit artikel bespreken wij drie manieren hoe u uw status als erkend referent kunt verliezen, kijken we naar het risico hiervan en bespreken we de waarde van compliance, training en audits.

Uw organisatie gaat onzorgvuldig om met werving en selectie

Als werkgever heeft u bepaalde verantwoordelijkheden, zoals het zorgdragen voor uw werknemers. 

De IND stelt als voorwaarde dat erkende referenten zorgvuldig moeten handelen bij de werving en selectie van kennismigranten. 

Een voorbeeld hiervan is het doen van onderzoek naar de achtergrond (documenten en kwalificaties) van de kennismigrant in kwestie. 

Daarnaast moet de kennismigrant ook op de hoogte worden gebracht van de geldende wet- en regelgeving én vereisten voor een verblijfsvergunning in Nederland. 

Mocht bij een IND audit blijken dat bovenstaand niet is gedaan, dan kan dit leiden tot serieuze sancties. Deze kunnen variëren van een boete tot aan het intrekken van uw status als referent. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

Uw organisatie heeft een inadequate administratie

De administratie van uw organisatie is een belangrijk onderdeel voor de interne en externe verslaglegging. 

Door uw status als erkend referent, wordt hier door de IND extra op toegezien. 

U dient een personeelsdossier vast te leggen van de desbetreffende kennismigranten. Deze documentatie moet tot 5 jaar na beëindiging van het dienstverband bewaard worden. 

De exacte documenten die bewaard moeten worden kunnen per verblijfsdoel en/of werkvergunning verschillen.Check hierbij dus goed de voorwaarden. 

Mocht er bij een controlebezoek blijken dat het personeelsdossier van de kennismigrant niet compleet is, dan kan de IND overgaan op een waarschuwing, boete of opschorting dan wel intrekking van uw status als  erkend referent. 

Uw organisatie mist de informatieplicht

Als erkend referent bent u verplicht de IND op de hoogte te houden van wijzigingen in de situatie van uzelf of de kennismigrant.

Als niet alle betrokken afdelingen binnen uw organisatie van deze verplichting op de hoogte zijn, dan kunnen er makkelijk wijzigingen over het hoofd worden gezien die hadden moeten worden gemeld bij de IND.

Een voorbeeld hiervan is een wijziging in de arbeidsvoorwaarden van de kennismigrant. De HR-afdeling kan dit beslissen in samenwerking met de kennismigrant, maar de IND moet ook op de hoogte worden gebracht. 

Mocht dit niet worden gedaan, dan kan de IND sancties opleggen. Zoals het geven van een waarschuwing, een boete of intrekking van het erkend referentschap. 

Het risico voor uw imago en employer branding

Het verliezen van uw status als erkend referent kan verregaande gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering en voor het legaal verblijf van uw kennismigranten. Maar daarnaast ook voor uw imago en employer branding. 

De intrekking van deze status door het IND gebeurt niet zomaar en geeft aan dat uw organisatie heeft verzaakt op een of meerdere gebieden. 

Dit kan negatieve gevolgen hebben voor uw imago t.o.v. stakeholders en mogelijke nieuwe werknemers. Iets wat in deze tijd belangrijker is dan ooit. 

De experts van EMG kunnen uw organisatie behoeden voor deze risico’s.

De waarde van compliance en externe audits

Om bovenstaande risico’s te voorkomen én uw status als erkend referent te behouden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving. 

Als erkend referent heeft uw organisatie drie verplichtingen: 

  1. Zorgplicht; 
  2. Administratie- en bewaarplicht; 
  3. Informatieplicht. 

Meer informatie over deze verplichtingen vindt u in dit artikel.

Het gaat hierbij niet alleen om het op de hoogte zijn, maar meer om het vertalen van deze verplichtingen binnen uw organisatie. 

Hier kan een externe consultant bij helpen. Deze specialist weet wat er nodig is om uw organisatie in te richten op het zijn van erkend referent om de voordelen optimaal te benutten. 

Wij raden aan periodiek een training en/of audit uit te laten voeren om de betrokken afdelingen scherp te houden en optimalisaties door te voeren.

Wilt u uw erkend referentschap behouden? Samen met EMG benut uw organisatie het volledige potentieel.

Onze specialisten weten als geen ander hoe uw organisatie erkend referent kan worden én deze status kan behouden. 

Wij kunnen uw organisatie helpen met:

  • Een effectieve aanvraag tot erkend referentschap; 
  • Het adviseren van de betrokken afdelingen over de noodzakelijke compliance (onboarding- en kennissessies); 
  • Het bieden van een tussenoplossing totdat uw organisatie zelf erkend wordt als referent; 
  • De voorbereiding voor een controlebezoek van de IND; 
  • Het uitvoeren van audits en het doen van concrete aanbevelingen voor verbeteringen. 

Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact